Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo bude odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

LITE camp, o.p.s., IČO: 019 57 988, se sídlem Čáslavská 1162, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl O, vložka 379, kontaktní údaje: LITE Chrudim, o.p.s., Široká ulice 83, 537 01 Chrudim, e-mail: d.hruba@lite.cz, tel.: 774 650 544 (“LITE”)


Proč a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

LITE bude zpracovávat Vaše osobní údaje

  • které jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování letního tábora (dále jen „smlouva“),
  • které byly získány před uzavřením smlouvy (vstupní test, historie relevantní komunikace),
  • které budou získány v průběhu tábora (např. docházka studenta, hodnocení studenta, závěrečný test, historie relevantní komunikace)

pro následující účely:

  • Plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (např. informování o výuce a organizačních změnách, vedení docházkového listu, hodnocení studentů, úhrada platby za tábor)
  • Vedení evidence a podkladů o studentovi pro pokračování v dalších úrovních jazykového kurzu nebo na tábor
  • Přímý marketing, kdy Vás LITE bude různým způsobem oslovovat se zajímavými nabídkami a novinkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání obchodních sdělení (např. slevové akce, nově poskytované služby, užitečné tipy ke studiu, slovíčka a fráze) elektronickými prostředky (e-mail, SMS), pokud jste toto zasílání již neodmítli
  • Další marketingové aktivity, např. provádění průzkumů a anket mezi studenty LITE, blahopřání k narozeninám nebo k svátku

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v databázi studentů a manuálně ve Vaší osobní složce.


Právní základ:

LITE je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů a pro účely oprávněných zájmů LITE, mezi něž patří vedení evidence a podkladů o studentovi pro pokračování v dalších úrovních jazykového kurzu a přímý marketing (pokud nevznesete námitku proti přímému marketingu).
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné nastoupit do jazykového vybraného kurzu nebo pokračovat v dalších úrovních.


Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje budou zpracovávat kromě zaměstnanců LITE také lektoři, a oddílový vedoucí (externisti), se kterými LITE spolupracuje (např. vedení docházkového listu, příprava her a soutěží).


Další příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou jiné jazykové školy ze sítě LITE (pouze základní údaje o Vašem studiu), pokud byste do této školy přestupoval (např. z důvodu stěhování), a případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).


Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání činnosti LITE, dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 kalendářních let po ukončení jazykového kurzu, kdy je možné se přihlásit do dalšího jazykového kurzu za podmínek stanovených v návaznosti na předchozí studium.


Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajů), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY A SKARTOVÁNY (POKUD NEBUDE MÍT LITE JINÝ DŮVOD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ).

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PO SKONČENÍ VAŠEHO STUDIA Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ LITE MŮŽETE TAKÉ KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD LITE NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).